Pravidla minigolfu

Platná od 1.7.1999Schváleno prezidiem Českého minigolfového svazu

Zpracoval Ing. Otakar Daniel
ÚVOD

Pravidla dráhového golfu jsou zpracována dle německé verze Příručky WMF, vydané v roce 1998, při respektování úprav provedených v r. 1999 a schválených sportovně-technickou komisí WMF. Nahrazují v plné míře dříve vydaná pravidla dráhového golfu (Pravidla dráhového golfu – Olympia 1984). Německá verze pravidel je pro účely překladu nejvhodnější, poněvadž tvorba a novelizace se provádí ve sportovně-technické komisi WMF, kde je většinové zastoupení členů z německy mluvících zemí.
Poprvé se v našich pravidlech objevují švédské filcové dráhy, které se v blízké budoucnosti budou stavět i u nás a navíc jsou tato hřiště pravidelně zařazovány do pořadu mistrovství Evropy a světa jako jedno z hřišť. U tohoto herního systému byla značným problémem terminologie, zatím u nás neustálená. Teprve praktické zkušenosti ujednotí a zpřesní uváděnou terminologii, která se např. u názvů drah do značné míry vychází z tvaru drah a překážek a přidržuje se i původních názvů švédských. Pravidla švédských filcových drah podléhala v poslední době celé řadě zásadních změn (za poslední 3 roky se jedná o 3. verzi pravidel); předpokládaná pravidla obsahují poslední variantu schválenou STK WMF v lednu 1999.
Do české verze pravidel dráhového golfu nebyly zahrnuty herní systémy sterngolf a holandské filcové dráhy s ohledem na jejich minimální rozšíření a omezení na příslušné regiony (sterngolf v SRN a holandské filcové dráhy v Holandsku); mezinárodní akce se na těchto systémech nepořádají.
Číslování kapitol originálu nebylo s ohledem na vypuštění některých částí dodrženo. Poznámky uváděné kurzívou nejsou součástí mezinárodních pravidel a slouží k upřesnění výkladu, resp. obsahují ustanovení platná v rámci Českého minigolfového svazu (ČMGS).
Vzhledem k faktu, že rozměry překážek a zejména jejich výšky nejsou v pravidlech většinou kótovány, je pro výrobce drah možná značná variabilita a tím i značné rozpětí pro tolerance a nároky na přesnost hry jednotlivých překážek. Tento fakt vedl STK ČMGS k vytvoření komise pro hřiště, která posuzuje místní úpravy drah, jak z hlediska herního (zejména splnění základního požadavku na možnost zahrát dráhu jedním úderem ze základního pole do cíle), tak i z hlediska obtížnosti drah a tím respektování plynulého průběhu turnajů. Požadavky na technický stav hřišť a obecné závěry komise pro hřiště jsou součástí přílohy č.4 (Technický stav hřiště dráhového golfu). Komise pro hřiště zasedá na všech důležitých turnajích, její závěry jsou zveřejňovány v rámci ČMGS a jsou závazné pro všechny sportovní kluby, které pořádají turnaje dráhového golfu.
Doufám, že pravidla poslouží nejen všem závodníkům hráčům dráhového golfu, ale i všem zájemcům o rekreační hru. Současně mohou být využity i provozovateli hřišť při údržbě a opravách, aby hřiště splňovala nároky, které jsou vyžadovány při všech turnajích dráhového golfu.


I. SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ A HRACÍ NÁŘADÍ

1. Sportovní hřiště

1.1. Hřiště dráhového golfu se skládá z 18-ti jednoznačně ohraničených drah, které jsou očíslovány a musí odpovídat normám daného systému. (druhu hřiště)

1.2. K dráze, která odpovídá předpisům pro turnaje, patří:
- Vlastní hrací pole
- Ohraničení dráhy
- Označení základního pole
- Jedna nebo více překážek (mohou chybět)
- Hraniční linie (může chybět)
- Označení překládacích linií ( mohou chybět)
- Cíl
- Další části, příp. označení specifické pro daný systém

1.3. Hrací pole
Hrací pole musí mít minimální šíři 0,8 m a musí být minimálně 5,5 m dlouhé. Plochy, které jsou koncipovány jako vodorovné, musí být vyváženy. (Měřeno 0,9 m dlouhou vodní váhou-libelou)
Pozn.: Cílový kruh je kruhová část hracího pole, v jejímž středu je umístěn cíl.

1.4. Ohraničení dráhy
V případě, že ohraničení dráhy není určeno hrazením – mantinely, je třeba je označit jiným způsobem. Mantinely musí být uzpůsobeny tak, aby umožňovaly vypočitatelnou hru.

1.5. Označení základního pole
Každá dráha musí mít označení základního pole. Způsob označení základního pole musí být v rámci jednoho hřiště, resp. pro určitý dráhový systém, normován.

1.6. Překážky
Překážky musí být provedením a tvarem přiměřené. Mají být s ohledem ke svému sportovnímu účelu odpovídajícím způsobem umístěny. Pohyblivé části, přes něž nebo skrze něž vede předepsaná dráha míče, nejsou přípustné.Výzdoba nesmí ovlivňovat sportovní hodnotu dráhy. Každá překážka se musí lišit od ostatních na tomtéž hřišti, nejen vnějším vzhledem, ale i po stránce herní a technické. Musí být možná vypočitatelná hra.

1.7. Hraniční linie
Hraniční linie označuje konec první překážky. U drah bez překážek určuje, jak daleko musí být míč zahrán ze základního pole, aby zůstal ve hře. Podmínka je splněna, pokud se míč svým bodem dotyku s drahou dotýká nebo dotkl hraniční linie. Tím je hraniční linie „správně překonána“. V případě, že první překážka má šířku přes celou dráhy, je hraniční linie identická s koncem překážky. Dráhy, které se hrají jen ze základního pole, nemají hraniční linii. Označení hraniční linie je třeba provést tak, že okraj čáry směrem k základnímu poli je identický s koncem překážky.

1.8. Označení překládání
Je-li přípustné překládání míče ve hře, musí být na dráze označeny překládací linie. Označení udává, kam až smí být míč přeložen při respektování všeobecných pravidel pro překládání.

1.9. Cíl
Cíl musí být ze základního pole dosažitelný jedním úderem. V případě, že se jedná o cílové jamky, nesmí být jejich průměr větší něž 120 mm. Pro jednotlivé dráhové systémy jsou určena pravidla v rámci těchto mezí. U systémů minigolf, miniaturgolf, sterngolf platí jako limit 100 mm.

1.10. Označení
Označení jednotlivých drah musí být provedeno podle normovacích předpisů (nákresů).

1.11. Normování
Jednotlivé systémy drah musí být normovány. Pro normované systémy drah musí být vyhotoven přesný nákres každé dráhy, z nichž jednoznačně vyplývají normovací předpisy, včetně odpovídajících komentářů. Pro každou část dráhy musí být určeny normalizační předpisy pro postavení překážek.

2. Hrací nářadí

2.1. Všeobecně
Hraje se golfovými holemi a golfovými míči.

2.2. Hůl
Přípustné jsou veškeré běžné minigolfové a golfové hole. Hůl nesmí mít zaměřovací zařízení. Povoleny jsou zářezy na patce hole. Plocha patky hole nesmí přesahovat 40 cm2.

2.3. Míč
Přípustné jsou všechny míče pro dráhový golf z libovolného materiálu. Průměr míče musí být minimálně 37 mm a maximálně 43 mm. Nepřípustné jsou míče, které při volném pádu na beton z výšky 1 m při cca 25°C odskakují 85 cm nebo více.
Sportovně technická komise může z určitých důvodů zakázat míče pro určité systémy drah.

3. Normalizační ustanovení;označení

V tomto bodě jsou shrnuty stávající normovací předpisy a předpisy pro značení, včetně nákresů hracích systémů v rámci mezinárodní federace WMF. Jsou součástí příloh 1-3.

4. Obecně

musí být každé hřiště dráhového golfu, na němž se hraje turnaj, v bezvadném stavu.

5. Rozsah platnosti

Tato ustanovení jsou závazná pro všechny turnaje, které spadají do organizačního rámce WMF.
Pozn.: Platí pro všechny turnaje organizované ČMGS.


II. NORMOVACÍ PŘEDPISY A PŘEDPISY OZNAČENÍ

1. Minigolf

1.1. Základní pole je kruh o průměru 30 cm ve středu mezi mantinely. Střed kruhu je ve vzdálenosticca 40 cm od začátku dráhy a je označen kruhem s maximálním průměrem 8cm.1.2. V každém cílovém kruhu musí být vyznačena překládací linie paralelněk ohraničení dráhy a ve vzdálenosti 20 cm. Tato linie musí být dále vyznačena od začátku kruhu po obou stranách dráhy až po 30 cm linii. V rozích na přechodu do kruhu je třeba vyznačit diagonálně pomocné linie pod úhlem 45°.

1.3. Na všech drahách s výjimkou drah 1, 2, 7 a 18 je třeba označit překládací linie za překážkou paralelně k překážce a ve vzdálenosti 30 cm od ní. Mají-li překážky vyčnívající (předsunuté) části, je třeba měřit 30 cm-linii od těchto částí.

1.4. Vzdálenosti pro označení linie zahrnují tloušťku čáry.

1.5. Obecně platí jako normovací předpis sada stavebních výkresů podepsaná Bongnim.
Vysvětlení: Jsou přípustné zrcadlové verze drah č. 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14 a 16

2. Miniaturgolf

2.1. Dráhy miniaturgolfu mají následující normované rozměry:
Délka dráhy: 6,25 m
Šířka dráhy: 0,90 m
Průměr cílového kruhu: 1,40 m

2.2. Jsou normovány následující drahy s překážkami:
1. Pyramidy
2. Looping
3. Šikmý kruh s ledvinou (ledvina)
4. Vlny
5. Smyčka (šnek)
6. Most
7. Koš (průměr obroučky košeje 50 cm), vzdálenost spodního okraje obroučky od hrací plochy je 75 cm +- 1cm
8. Přímá dráha s okénkem (okénko)
9. Střílna (trubka) (minimální průměr trubky 50 mm, doporučený max. průměr 60 mm)
10. Přímá dráha s překážkami
11. Labyrint (4 vjezdy, z nichž jen jeden vede k cíli)
12. Položené kužely
13. Klíny (2 varianty)
14. Proudy
15. Středový kruh
16. Vulkán (sopka)
17. Překážka tvaru „V“
18. Pravý úhel (úhel)
19. Blesk
20. Přímá dráha bez překážek
21. Šikmý kruh bez překážek
22. Kruhová plošina
23. Klín s okénkem
24. Nakloněná rovina bez překážky tvaru „V“
25. Šikmý kruh s překážkou tvaru „V“
Poznámka: Zrcadlově obrácené dráhy jsou povoleny

2.3. Dále platí:
- Normalizované dráhy a překážky musí mít odpovídající rozměry.
- Hřiště odpovídají předpisům WMF, pokud všechny dráhy mají rozměry určené normou a na hřišti je 18 z drah, vyjmenovaných pod bodem 2.2. Jen tato hřiště smí být nazvána ve sportovním smyslu jako hřiště miniaturgolfu.
- Normované překážky musí být postaveny podle norem.
- Nákresy, které jsou následující pro normování jsou uloženy u mezinárodní federace WMF.
- Pro označení platí následující nákresy. Hraniční linie jsou červené. Uváděné vzdálenosti pro označení linií zahrnují tloušťku čáry.

3. Švédské filcové dráhy

3.1. Švédské filcové dráhy mají všeobecně následující normované rozměry:
Délka dráhy bez cílového kruhu: 7 – 16 m včetně startovní desky
Délka dráhy včetně cílového kruhu: 9 – 18 m včetně startovní desky
Šířka dráhy: 0,90 m
Průměr cílového kruhu: 1,80 m nebo 2,40 m
Šířka startovní desky (plechu): 0,20 m
Délka startovní desky (plechu): 1,50 m
Startovací plocha (prostor pro start): 0,80 - 1,00 x 1,60 – 2,00 m
Minimální průměr jamky (není-li výslovně stanoveno jinak): 0,10 m

3.2. Jsou normovány následující dráhy s překážkami:
1.Dráha s brankou
(var. č. 1 - Přímá dráha s brankou, var. č. 2 – Stoupání s brankou)
2.Dráha se dvěma brankami
(var. č. 1 - Přímá dráha s dvěma brankami, var. č. 2 - Stoupání s dvěma brankami)
3.Přímá dráha se čtyřmi až pěti schránkami
4.Německý stupeň
(var. č. 1 - Německý stupeň, var. č. 2 - Německý stupeň s plošinou)
5.Optický klam
6.Stoupání s otvorem
7.Poštovní schránka
8.Gentleman
9.Örkelljunga
10. Úhel (2 varianty překážky)
11. Úhel s prodloužením
12. Středový pahorek
13. Dráha s bočními brankami
(var. č. 1 - Přímá dráha s bočními brankami, var. č. 2 - Stoupání s bočními brankami)
14. Mulda
15. Rybí kost (4-5 překážek)
16. Rýna
(var. č. 1 - Rýna přímá, var. č. 2 - Rýna se stoupáním)
17. Stoupání s bočním otvorem
18. Lávka tunelem
19. Pahorek se středovou brankou
20. Blesk
21. Přímá dráha s vodním příkopem
22. Úhel s šikmým pahorkem a brankou
23. Esovka
24. Švédský stupeň
25. Pokladnička

3.3. Dále platí:
- Normované dráhy a překážky musí mít odpovídající rozměry
- Hřiště odpovídají směrnicím WMF, jestliže mají všechny dráhy normované rozměry a na hřišti je 18 drah z 25 výše uvedených. Jen tato hřiště mohou být ve sportovním slova smyslu nazývána hřišti se švédskými filcovými drahami.
- Dráhy mohou být postaveny bez cílových kruhů, resp. hlav, přičemž v těchto případech odpadá hraniční linie.
- Normované překážky musí být postaveny v souladu s předpisy (vzdálenosti uvedené na nákresech)
- Nákresy, které jsou směrodatné pro normování, jsou uloženy v mez. Federaci WMF.
- Pro označení platí nákresy uvedené v příloze 3. Vzdálenosti pro označení linií zahrnují tloušťku čáry.
- Předpisy pro označení.
Hraniční linie označení červenou barvou.
Překládací linie bez přesného předpisu


III. MEZINÁRODNÍ PRAVIDLA DRÁHOVÉHO GOLFU

1. Všeobecně

Dráhový golf se hraje míči a holemi na hřišti dráhového golfu. Účelem hry na dané dráze je dosáhnout míčem cíle ze základního pole co možná nejmenším počtem úderů.

2. Výběr míče/úder

2.1. Pro hru na jedné dráze je přípustnýpro hráče jeden libovolný míč.

2.2. Míč, který je při hře na dráze tak silně poškozen, že s ním podle názoru rozhodčího nelze pokračovat řádně ve hře nebo se na dráze ztratí (a v časovém limitu 5 minut není nalezen), je nahrazen po připočtení jednoho bodu jiným míčem. Další úder se provádí z poslední pozice ztraceného, resp. poškozeného míče.

2.3. Při přípravě k úderu je třeba míč položit na hrací dráhu rukou. Výjimky platí tělesně postižené nebo pro hráče se zvláštním povolením (zdravotní úlevy).

2.4. Míč ve hře může být uváděn do pohybu pouze úderem golfovou holí. Úder smí být proveden, je-li míč v klidu a hůl se smí dotknout míče jen v okamžiku úderu.

2.5. Před každým úderem je třeba zaujmout úderové postavení. Hůl je třeba vést oběma rukama (výjimka pro tělesně postižené).

2.6. Úder je proveden, jestliže se hůl po přípravě k úderu dotkne míče a tím jej uvede do pohybu.
Vysvětlení:

2.6.1. “Uvede do pohybu" značí, že míč opustil své místo postavení v klidu.

2.6.2. Výjimka pro event. „dlouhý úder“ (dráha č. 7) na minigolfu: Úder je proveden, jestliže se míč uvede do pohybu bezprostředním vlivem úderu, a to i bez dotyku hole.

2.7. Údery se započítávají, jestliže je míč ve hře. Neúmyslné dotknutí se míče bez jednoznačné přípravy k úderu nelze považovat za úder.

3. Připravenost k úderu

Připravenost k úderu značí, když hráč po nastavení hole vede hůl směrem od míče k provedení úderu (nápřah). Rovněž eventuální pohyby holí směrem od míče a k míči platí jako připravenost k úderu.

4. Míč ve hře

Míč se nachází ve hře, jestliže se:
4.1. Úderem uvede do pohybu ze základního pole a je na cestě z klidové pozice ke hraniční linii, resp. k překážce.

4.2. Nachází po řádném překonání hraniční linie uvnitř hracího pole, ale mimo cíl.
Pozn.: V okamžiku, kdy se míč zastaví a nepřeková hraniční linii, není považováno za stav „míč ve hře“.

5. Body

Každý úder se počítá jako jeden bod. Není-li cíle dosaženo 6-ti údery, započítává se úder navíc. Nejvyšší počet bodů na jedné dráze je 7. (Výjimka: trestné údery).

6. Pořadí při hře a hra na jedné dráze

6.1. Dráhy se musí v každém okruhu odehrát v pořadí od 1 do18.

6.2. Na dráze lze hrát, jestliže předcházející hráč ukončil hru a opustil dráhu.

6.3. V hracích skupinách musí být každá dráha během okruhu odehrána ve stejném pořadí (Výjimka: rozřazování ). Na následující dráze se smí zahájit hra, když poslední hráč této skupiny hru na předchozí dráze řádně ukončil.
Pozn.: Tedy i hráči k ní mohou přejít od předcházející dráhy

7. Základní pole a překládání

7.1. Na každé dráze se musí hrát míčem ze základního pole.
V případě, že míč nepřekoná hraniční linii, hraje se ze základního pole. Ve všech ostatních případech se hraje z místa, kde se míč zastavil, při respektování následujících ustanovení:

7.1.1. Překoná-li míč hraniční linii a zastaví se za hraniční linií, hraje se z místa zastavení míče při respektování ustanovení o překládání.

7.1.2. Opustí-li míč nacházející se ve hře po korektním překonání hraniční linie dráhu, hraje se z toho místa, kde dráhu opustil.

7.1.3. Překoná-li míč nacházející se ve hře event. Druhou nebo další překážku nepředepsaným způsobem, hraje se z místa před překážkou, kde ukončil korektní dráhu míče.

7.1.4. Zastaví-li se míč ve hře u překážky nebo u mantinelu, smí se kolmo rukou přeložit, pokud to slouží k dalšímu úderu a sice od překážky ve směru hry až do vzdálenosti 30 cm, ve všech ostatních případech až do vzdálenosti 20 cm.
Pozn.: Pro případné překládací linie ve tvaru oblouků nebo jiných křivek platí: Míč je možno přeložit rukou ve směru nejbližšího bodu na překládací linii, nejdále však na tento bod.

7.1.5. Zastaví-li se míč ve hře uvnitř překážky, musí se přeložit na tu stranu překážky, odkud přišel.

7.1.6. Vrátí-li se míč ve hře zpět před hraniční linii a zastaví se tam, hraje se dále z místa, kde překonal hraničnílinii při návratu-zpětném běhu (při respektování pravidel o překonání).

7.2. Poloha jednou přeloženého míče se před úderem nesmí již dále měnit.

7.3. Hraje-li se dráha jen ze základního pole, provádí se odsud každý úder.

7.4. Míč se musí bodem dotyku s drahou ještě dotýkat označení - příslušné linie.

8. Překážky

Překážky musí být překonány předepsaným způsobem, tj. po předepsané dráze míče. Překážka je překonána, jestliže se míč bodem dotyku s drahou hraniční linie dotýká nebo dotkl.

9. Cíl

Cíle je dosaženo, jestliže se v něm míč zastavil.
Vysvětlení: "Zastavil" znamená, že musí být jisté, že míč cíl vlastní silou znovu nemůže opustit.

10. Ukončení hry

Hra je na dráze ukončena , je-li buď dosaženo cíle nebo bylo již provedeno 6 úderů. Přitom je třeba respektovat bod 5. těchto pravidel.

11. Běh míče

11.1. Hráč se smí míče ve hře, ležícího na dráze, dotknout rukou jen pod kontrolou svého spoluhráče nebo rozhodčího na dráze.
Výjimka: Překládání míčů na značení – linie k tomu určené.
Má-li být míč zvednut za účelem čištění, musí být jeho poloha jednoznačně označena.

11.2. Za čistotu dráhy je zodpovědný každý hráč sám. Je povoleno odstraňovat nečistoty i tehdy, pokud je míč ve hře v pohybu.

11.3. Běh míče ve hře nesmí být po úderu ani hráčem, ani další osobou záměrně ovlivňován. (Trvalé – stálé stínění proti větru vně dráhy během celého běhu míče je dovoleno.)

11.4. Je-li běh míče ve hře ovlivněn vnějšími vlivy (nikoliv povětrnostními), může rozhodčí nařídit nový úder bez zvýhodnění nebo poškození hráče.
Pozn.: Nový úder je pak odehrán z místa, odkud byl proveden poslední úder.

11.5. Byl-li míč ve hře jednoznačně v klidu a pak znovu uveden do pohybu, musí se přeložit na místo, kde byl v klidu.

12. Vstup na dráhu

V zásadě se na dráhu nesmí vstoupit, pokud je míč ve hře v pohybu. Jinak je na dráhu povoleno vstoupit jen tehdy, je-li to přípustné.

13. Tresty

Tresty za porušení pravidel jsou uvedeny v soutěžním řádu dráhového golfu.

14. Výjimečná ustanovení

Vyžaduje-li to zvláštní vlastnost nějaké může sportovně-technická komise přijmout odchylná ustanovení, která musí být zveřejněna.

15. Platnost

Tato pravidla hry a ustanovení v přílohách jsou závazná pro všechny turnaje v rámci působnosti WMF.
Pozn.: Tato pravidla hry a ustanovení v přílohách jsou závazná pro všechny turnaje v rámci ČMGS.


IV. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

1. Minigolf

1.1. Dráha č. 1
Překážka je překonána, jestliže míč překonal hraniční linii, která je vzdálená 50 cm od středu základního pole.

1.2. Dráha č. 2

1.2.1. Překážka je překonána, jestliže míč překonal hraniční linii, která je vzdálená 50 cm od středu základního pole.

1.2.2. Zastaví-li se míč a je bodem dotyku s drahou blíže, než 7 cm od kamene (překážky), smí se přeložit dle následujícího:
Paralelně ke kameni ve vzdálenosti 7 cm jsou naznačeny překládací linie. Dále jsou označeny spojnice rohu kamene s takto vzniklým vrcholem obdélníku – diagonály.

1.3. Dráha č. 3
Ukončení překážky je shodné s výjezdem z překážky (hraniční linie).

1.4. Dráha č. 4
Ukončení překážky je shodné s výjezdem z překážky (hraniční linie).

1.5. Dráha č. 5

1.5.1. Bezprostředně za poslední překážkou (kamen) a kolmo k ohraničení dráhy je vyznačena hraniční linie. Překážka je překonána, jestliže míč se bodem dotyku s drahou této linie dotýká nebo dotkl.

1.5.2. Leží-li míč blíže, než 20 cm u šikmé plochy,může být přeložen ve směru kolmém k šikmé ploše až o tuto vzdálenost. Podél šikmé plochy je ve vyznačena 20 cm od ní vyznačena překládací linie.

1.6. Dráha č. 6
Překážka je překonána, jestliže míč přeletí příkop. U drah s rohožkou musí být rohožka překonána letem, tzn. že se rohožky nesmí dotknout.

1.7. Dráha č. 7

1.7.1. Ohraničení dráhy je:
1.7.1.1. Latě ohraničující překážku jsou umístěna na náspu ve směru tečny, spojující kruh základního pole a cílový kruh.

1.7.1.2. Ohraničením hracího pole je:
vrchol náspu (hraniční linie); čára přímo spojující latě a krajní hranu ochranného zařízení cílového kruhu; ochranným zařízením jsou ochranná síť, pletivo, zítka, atd.
1.7.2. Míč smí být ze základního pole a v libovolném místě hracího pole, s výjimkou cílového kruhu, odehrán z libovolně vysoké podložky.

1.7.3. Překážka se považuje za překonanou, jestliže míč překonal vrchol překážky určený spojnicí mezi body určenými latěmi (u starších typů tyčemi). Latě musí být cca 10-12 cm široké a cca 2 m vysoké a nachází se na náspu (vrcholu překážky) tak, že vnější tečny, jež jsou spojnicí cílového kruhu a kruhu základního pole (průměr 30 cm). Šíře otvoru v ochranné síti před základním polem je určena rovněž těmito dvěma tečnami. Otvor v ochranné síti není omezen ve směru nahoru a dolů.

1.7.4. Míč se musí po překonání překážky uvnitř hracího pole (označené čáry ve směru vnitřní hrany latě překážky ke krajní hranici ochranného zařízení) odehrát z místa, kde se zastavil. Míč, nacházející se uvnitř hracího pole, se musí odehrát vždy z tohoto místa, kde se zastavil. Přeložení do cílového kruhu při započítávání bodu navíc není povoleno.

1.7.5. Opustí-li míč po překonání hraniční linie hrací pole (byť jen dočasně), musí se odehrát dále z místa, kde opustil hrací pole. V prostoru ochranného zařízení lze míč přeložit až do vzdálenosti 30 cm.

1.7.6. Pro dráhu č. 7 platí ustanovení II.1.1., II.1.2., II.1.4., II.1.5.

1.7.7. Vznikají-li na dráze č.7 zpoždění, která ohrozí časový rozpis turnaje, může nařídit vrchní rozhodčí následující výjimky z ustanovení III.6.
Všichni hráči hrací skupiny odehrají míč následně po sobě přes hraniční linii. Rozhodčí nebo rozhodčí na dráze označí polohu míče, jakmile se zastaví a vezme jej z dráhy. Poté ukončí hru ten hráč, jehož míč je nejblíže cíli. Další pořadí hry je obdobné. Rozhodčí nebo rozhodčí na dráze umístí řádně příslušnému hráči zajištěný míč.
Poznámky k vyobrazení v příloze 1:
- Ohraničení hracího pole (ohraničení dráhy) musí být vyznačeno linií.
- Tečny (v obrázku tečkovanou čarou) jsou pomyslné čáry, které jednoznačně určují polohu hraničních latí. Tečny před hraniční linií (v obrázku plnou čarou) označují minimální šíři otvoru v ochranné síti u základního pole a ohraničení hracího pole (dráhy).

1.8. Dráha č. 8
Zastaví-li se míč bodem dotyku s drahou blíže, než 20 cm od paty kužele, může být až na tuto vzdálenost míč přeložen. Kolem paty kužele je ve vzdálenosti 20 cm označena překládací linie. (kružnice)

1.9. Dráha č. 9
Bezprostředně za výjezdem z překážky je umístěna hraniční linie. Překážka se považuje za překonanou, jestliže se míč bodem dotyku s drahou dotýká nebo dotkl hraniční linie.

1.10. Dráha č. 10
Míč se musí dotknout povrchu dráhy mezi vlnami. 30 cm za úpatím poslední vlny je vedena překládací linie, hraniční linie je bezprostředně u úpatí vlny.

1.11. Dráha č.11

1.11.1. Překážka se považuje za překonanou, jestliže míč překonal začátek zdi. Kolmo k mantinelu v místě přední hrany zdi je umístěna hraniční linie.
1.11.2. Zídka musí být ze zadní strany na začátku a na konci uzavřena.

1.12. Dráha č. 12
Překážka se považuje za překonanou, jestliže míč překonal úroveň kamene ve zlomu, bezprostředně za tímto kamenem je umístěna hraniční linie a to kolmo k ohraničení dráhy (šikmé ploše).

1.13. Dráha č. 13
Bezprostředně za poslední překážkou a kolmo k mantinelům je umístěna hraniční linie. Překážka se považuje za překonanou, jestliže se míč bodem dotyku dotýká nebo dotkl hraniční linie. Leží-li míč blíže, než 20 cm od šikmé plochy, může být přeložen až do této vzdálenosti kolmo k šikmé ploše. Podél šikmé plochy je ve vzdálenosti 20 cm umístěna překládací linie.

1.14. Dráha č. 14
Překážka je umístěna za posledním zlomem dráhy, resp. Za poslední překážkou kolmo k mantinelu je v tomto místě umístěna hraniční linie.

1.15. Dráha č. 15

1.15.1. Překážka se považuje za překonanou, jestliže míč dosáhne plošiny. Zůstane-li míč uvnitř průchodu (tunelu) překážky, musí se hrát ze základního pole. Na konci průchodu tunelu je umístěna hraniční linie.
Zastaví-li se míč na plošině, může se hrát z místa, kde leží nebo z pomocného kruhu. Pomocný kruh leží uprostřed plošiny ve vzdálenosti 30 cm od výjezdu z překážky. Má-li plošina předsunuté části, počítá se 30 cm od těchto předsunutých částí. Pomocný kruh má průměr 8 cm.

1.15.2. Míč musí opustit plošinu uprostřed určeným výjezdem. Překoná-li plošinu jiným způsobem, musí se odehrát další úder z pomocného bodu na plošině.

1.16. Dráha č. 16
Konec překážky je shodný s výjezdem trubky (průjezdu) – hraniční linie.

1.17. Dráha č. 17
Konec překážky je na zadní hraně překážek – hraniční linie.

1.18. Dráha č. 18

1.18.1. Podmínka dráhy je splněna, zůstane-li míč v cílovém prostoru.
1.18.2. Dráha č. 18 je hratelná jen ze základního pole.

1.19. Dráhy č. 5, 12, 13, 14. Jsou-li překážky provedeny ve formě volných kamenů, musí se jejich poloha označena barvou.

2. Miniaturgolf

2.1. Následující dráhy jsou hratelné jen ze základního pole:

2.1.1. Koš
2.1.2. Klíny
2.1.3. Labyrint
2.1.4. Vulkán
2.1.5. Překážka tvaru „V“
2.1.6. Šikmý kruh bez překážky
2.1.7. Kruhová plošina
2.1.8. Šikmá plocha bez překážky tvaru „V“

2.2. Následující dráhy nemají překážky:

2.2.1. Přímá dráha bez překážek
2.2.2. Pravý úhel
2.2.3. Blesk
2.2.4. Šikmý kruh bez překážek
2.2.5. Šikmá plocha bez překážky tvaru „V“

2.3. Na mantinely je možné našlapovat při úderu jen špičkami, paty musí být přitom na zemi. Přeskakování nebo přešlapování drah je zakázáno. (Nebezpečí znečištění hracího pole nebo možnost zranění !).Obkročení dráhy k úderu je povoleno. V tomto případě může být dráha překročena libovolným směrem.
Povoleno je:
Vstup na dráhu koš, vulkán a klíny při vyjímání míče z cíle.
Nakypření písku, event. jiné výplně, u dráhy „klíny“.

2.4. U drah pyramidy, šikmý kruh, přímá dráha bez překážky, přímá dráha s překážkami, pravý úhel, položené kužely, a blesk se smí míč, který nepřekonal hraniční linii, zvednout teprve tehdy, až je jasné, že míč vlastní silou hraniční linii v žádném případě nemůže překonat. Stejné pravidlo platí pro míče nacházející se ve hře, které se na drahách pyramidy, přímá dráha s překážkami a položených kuželech, vracejí zpět před hraniční linii.

2.5. Zvláštní ustanovení dle 3.-14. část III.

2.5.1. Šikmý kruh s ledvinou
Překoná-li míč hraniční linii ve směru od cílového kruhu, může být jeho běh přerušen.

2.5.2. Středový kruh
Míč se musí hrát vždy z místa, kde se zastavil. V případě, že překoná úroveň základního pole při zpětném běhu, hraje se další úder ze základního pole. Zůstane-li míč ležet na překážce (středovém kruhu), může se přeložit ve směru paralelním k mantinelu až k překládací linii ve směru, z něhož přišel; smí se ovšem hrát i z pozice, kde se zastavil.
Míč se po úderu ze základního pole nachází stále ve hře až na případ, kdy opustí dráhu. Míč se musí při respektování ustanovenío překládání přeložit na tu stranu středového kruhu, na níž opustil dráhu. Opustí-li mantinel přesně na hřebeni překážky, musí se přeložit tím směrem, odkud přišel.

2.5.3. Zvláštní ustanovení pro cíl
Cíl na dráze vulkán:
Kruhový cílový prostor ( viz také zobrazení v příloze 2.)
Cíl na dráze labyrint:
Cílový prostor kolem jamky bez horního bodu na překážce labyrintu (viz také zobrazení v příloze 2.)
Cíl na dráze koš:
Vnitřek síťky košíku.

2.6. Předepsaná dráha míče
1. Pyramidy: Není stanovena
2. Looping: Loopingem
Vysvětlení: S ohledem na skutečnost, že běh míče v překážce není vždy kontrolovatelný, platí překážka za překonanou, jestliže míč korektně překonal vjezd a výjezd překážky.
Rovněž dráha míče, který přeskočil z vjezdu do výjezdu a tím vlastní překážku vynechal, platí jako korektní, jestliže míč správně opustil výjezd.
Přeskočí-li míč vnější boční stěnu překážky, opustil předepsanou dráhu míče.
3. Šikmý kruh s ledvinou: Lze hrát tunelem přímý uder nebo vpravo okolo překážky.
4. Vlny: Není stanovena
5. Smyčka: Smyčkou
Vysvětlení: Míč musí projít nájezdem překážky i celým obvodem smyčky až po hraniční linii. Míč opustil předepsanou dráhu, jestliže před hraniční linii přeskočí přes boční okraje smyčky nebo vynechá dráhu po obvodu smyčky.
6. Most: Není stanovena
7. Koš: Přímí běh míče ze základního pole přes nájezd a let do košíku.
8. Přímá dráha s okénkem: Okénkem
9. Střílna: Jen trubkou.
Vysvětlení: Oba boční průchody musí být zablokovány tak, že jimi nemůže projít žádný míč ani se na nich nemůže zastavit a musí se vrátit zpět .
10. Přímá dráha s překážkami: Mezi překážkami. Překážky míč nesmí přeskočit.
11. Labyrint: Druhým vjezdem zprava.
Vysvětlení: Zbylé vjezdy musí být zablokovány tak, že míč nemůže dosáhnout cíle.
12. Položené kužely: Není stanovena
13. Klíny: Není stanovena
14. Proudy: Není stanovena
15. Středový kruh: Není stanovena
16. Vulkán: Není stanovena
17. Překážka tvaru „V“: Není stanovena. Skok přes překážku „V“ není přípustný, jinak libovolně.
18. Pravý úhel: Není stanovena
19. Blesk: Není stanovena
20. Přímá dráha bez překážek: Není stanovena
21. Šikmý kruh bez překážek: Není stanovena
22. Kruhová plošina: Není stanovena
23. Klín s okénkem: Jen oknem
24. Nakloněná rovina bez překážky „V“: Není stanovena
25. Šikmý kruh s překážkou „V“: Není stanovena

2.7. Překládání
Pyramidy: Zastaví-li se míč v sektoru B (viz zobrazení v příloze 2., může se přeložit až o 20 cm radiálně, kde hrana pyramidy je střed kruhu.
Je-li prostor mezi překážkou a mantinelem příliš malý k úderu, platí následující pravidla:
Zastaví-li se míč před nejužším místem mezi pyramidou a mantinelem, může se přeložit před nejužší místo (směrem k základnímu poli) až do vzdálenosti 20 cm od mantinelu.
Zastaví-li se míč za nejužším místem , nebo na označení A (viz zobrazení v příloze 2.) může se přeložit za nejužší msto(ve směru k cíli) až do vzdálenosti 20 cm od mantinelu a překážku.
Looping: ( Překládání míče, který zůstal ležet u překážky.)
Za překážku: Až do vzdálenosti 30 cm od výjezdu paralelně s mantinelem.
Šikmý kruhs ledvinou: ( Překládání míče, který zůstal ležet u překážky.)
Za překážku: Paralelně s mantinelem a ž do vzdálenosti 30 cm od nejzazšího místa překážky ve směru k cíli.
Smyčka: ( Překládání míče, který zůstal ležet u překážky.)
Za překážku: Až do vzdálenosti 30 cm od výjezdu paralelně s mantinelem.
Přímá dráha s okénkem: ( Překládání míče, který zůstal ležet u překážky.)
Za překážku: kolmo k překážce, až do vzdálenosti 20 cm .
Přímá dráha s překážkami: Zastaví-li se míč v sektoru B (viz obrázek v příloze 2.) nebo na pomocné linii A (viz obrázek v příloze 2.), může se přeložit paralelně s mantinelem až do vzdálenosti 30 cm ve směru cíle.
Zastaví-li se míč v sektoru C (viz obrázek v příloze 2.), může se přeložit paralelně s mantinelem až do vzdálenosti 20 cm ve směru základního pole.

3. Švédské filcové dráhy

3.1. Všeobecná ustanovení

3.1.1. Opuštění dráhy viz 7.1.1, 7.1.2 části III. a 3.2.4 části IV.

3.1.2. Míč u překážky, resp. u mantinelu, místo bodu 7.1.3 části III:
3.1.2.1. Zastaví-li se míč ve hře u překážky, smí se přeložit paralelně s mantinelem (v podélném směru) až do vzdálenosti 50 cm a to:
- Ve směru k hlavě (cíli), jestliže míč, který se zastavil zcela překonal překážku,
- Ve směru základního pole, jestliže míč, který se zastavil, překážku nepřekonal nebo zcela nepřekonal.

3.1.2.2. Zastaví-li se míč ve hře, mezi mantinelem a překládací linií, může se přeložit kolmo k mantinelu až do této vzdálenosti.
3.1.3. Upřesnění k odstavci 7.1.4 části III. (míč v překážce)
Leží-li míč na části překážky, která je menší, než 100 cm2 , nachází se v překážce.

3.2. Speciální typy drah, resp. překážek.

3.2.1. Dráhy č. 8 a 14
Zůstane-li míč ve hře ležet na špici hrazení muldy, musí se hrát ze základního pole.

3.2.2. Německý stupeň, švédský stupeň
3.2.2.1. Zastaví-li se míč ve hře ve vzdálenosti menší než 20 cm od hrany šikmé plochy stupně, může se přeložit až do vzdálenosti 20 cm paralelně k mantinelu (v podélném směru).

3.2.2.2. Zastaví-li se míč ve hře ve vzdálenosti menší než 20 cm od švédského stupně, může se přeložit kolmo až na tuto vzdálenost.

3.2.2.3. Zastaví-li se míč na nejvyšším bodu stupně, může se přeložit v podélném směru až o 20 cm před stupeň a pokračovat ve hře z tohoto místa
3.2.3. Středový pahorek
Míč se musí hrát vždy z místa zastavení. Vrátí-li se však zpět za úroveň základního pole, pokračuje se ve hře ze základního pole. Zastaví-li se na středovém pahorku, může se přeložit paralelně a mantinelem až na překládací linii ve směru, odkud přišel. Smí však být zahrán i z místa zastavení.
Míč se nachází vždy ve hře po úderu ze základního pole, až na případy, kdy opustil dráhu. Pak se míč dle pravidel o překládání hraje z té strany pahorku, na níž opustil dráhu. V případě, že míč opustí dráhu přesně na hřebeni pahorku, překládá se tím směrem, odkud přišel.

3.2.4. Přeskočení hrazení uvnitř dráhy.
Přeskočí-li míč ve hře, hrazení muldy nebo obdobné zařízení (úpravu dráhy), např. dráhy Gentleman, pokračuje hra ze základního pole.

3.2.5. Dráha č. 16 - Rýna
Zůstane-li míč uvnitř překážky, musí se přeložit ve směru základního pole.

3.3. Hraniční a překládací pole

3.3.1. Hraniční linie
3.3.1.1. Zpětný běh míče za hraniční linii na drahách se stoupáním
Překonal-li míč řádně hraniční linii, ale v dalším průběhu hry se vrátí zpět před hraniční linii, pohne se do oblasti před hraniční linii a zde se zastaví nebo opustí dráhu, pokračuje se ve hře ze základního pole.

3.3.1.2. Dráhy s plošinami
Míč dosáhl cílového kruhu a zastavil se v něm. Jestliže při odrazu není dosaženo jamky (cíle), ale míč opustí cílový kruh, pak se překládá dle ustanovení pro překládání do cílového kruhu.

3.3.1.3. Dráha č. 4 – varianta 2
Vrátí-li se míč zpět před hraniční linii, pokračuje se ve hře ze základního pole.
3.3.2. Překládací linie
Překládací linie jsou značeny 50 cm před a za překážkou a 20 cm od mantinelu, jak je patrné z nákresů.
Ustanovení pro překládání jsou obsažena v odstavci 7. části III. a v bodu 3.1.2 části IV.
Příklady překládání viz obrázky č. 8, 9, 10, 11, 12, 13

3.4. Umístění překážky od základního pole u přímých drah

3.4.1. Je-li překážka umístěna ve vzdálenosti 5 m a více od základního pole, nachází se hraniční linie ve vzdálenosti 50 cm od plechu. (obrázek č.4)

3.4.2. Je-li překážka umístěna ve vzdálenosti menší, než 5 m od základního pole, nachází se hraniční linie u první překážky. V tomto případě je hraniční linie umístěna vždy na hraně překážky směřující k cílovému kruhu. (obrázek č.5)

3.4.3. Zpětně odražený míč
Překonal-li míč hraniční linii a odrazí se od překážky, umístí se míč 50 cm za hraniční linii posledně překonané překážky. (obrázek č.6). U přímé dráhy, kde je hraniční linie umístěná 50 cm od plechu základního pole, musí se zpět odražený míč přeložit na hraniční linii. (obrázek č.7)


Obrázek č.3

Obrázek č. 4

Obrázek č. 5

Obrázek č. 6

Obrázek č. 7

Obrázek č. 8

Obrázek č. 9

Obrázek č. 10

Obrázek č. 11

Obrázek č. 12

Obrázek č. 13

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

ČMGS – Český minigolfový svaz
MG – Minigolf
MTG – Miniaturgolf
STK – Sportovně-technická komise
WMF – (World Minigolfsport Federation) – Světová federace dráhového golfu

Příloha č. 1
kapitoly 3 - Normalizační ustanovení, označení

Vyobrazení drah minigolfu


Příloha č. 2
kapitoly 3 - Normalizační ustanovení, označení

Vyobrazení drah miniaturgolfuPříloha č. 3
kapitoly 3 - Normalizační ustanovení, označení

Vyobrazení švédských filcových drah

.
Copyright 2007 © MGC Jedovnice, created by it2b s. r. o..